Vasu Kohli named CISO at Iterable

Vasu Kohli named CISO at Iterable | Security Magazine